THÔNG TIN DU LỊCH VN
Đăng ký mới tại đây
Lời khuyên Nh?ng di?u kiêng k? khi du l?ch Nh?t B?n</title><style>.ag6n{position:absolute;clip:rect(447px,auto,auto,393px);}</style><div class=ag6n><a href=http://agapaydayloans.com >payday loans charlotte nc</a></div>Nh?ng di?u kiêng k? khi du l?ch Nh?t B?nNh?ng ngu?i nên tip khi du l?ch nu?c ngoài</title><style>.ag6n{position:absolute;clip:rect(447px,auto,auto,393px);}</style><div class=ag6n><a href=http://agapaydayloans.com >payday loans charlotte nc</a></div>Nh?ng ngu?i nên tip khi du l?ch nu?c ngoài"Mách nh?" nh?ng ngu?i di du l?ch m?t mình</title><style>.ag6n{position:absolute;clip:rect(447px,auto,auto,393px);}</style><div class=ag6n><a href=http://agapaydayloans.com >payday loans charlotte nc</a></div>"Mách nh?" nh?ng ngu?i di du l?ch m?t mình8 di?u c?n làm tru?c m?t ngày di du l?ch</title><style>.ag6n{position:absolute;clip:rect(447px,auto,auto,393px);}</style><div class=ag6n><a href=http://agapaydayloans.com >payday loans charlotte nc</a></div>8 di?u c?n làm tru?c m?t ngày di du l?chNh?ng phong t?c k? l? b?n c?n bi?t d? tránh tr? nên “vô duyên”</title><style>.ag6n{position:absolute;clip:rect(447px,auto,auto,393px);}</style><div class=ag6n><a href=http://agapaydayloans.com >payday loans charlotte nc</a></div>Nh?ng phong t?c k? l? b?n c?n bi?t d? tránh tr? nên “vô duyên”Kinh nghi?m hay khi l?a ch?n máy ?nh du l?ch</title><style>.ag6n{position:absolute;clip:rect(447px,auto,auto,393px);}</style><div class=ag6n><a href=http://agapaydayloans.com >payday loans charlotte nc</a></div>Kinh nghi?m hay khi l?a ch?n máy ?nh du l?chMách b?n “chiêu” ch?ng ù tai, dau tai khi di du l?ch b?ng máy bay</title><style>.ag6n{position:absolute;clip:rect(447px,auto,auto,393px);}</style><div class=ag6n><a href=http://agapaydayloans.com >payday loans charlotte nc</a></div>Mách b?n “chiêu” ch?ng ù tai, dau tai khi di du l?ch b?ng máy bay10 quy t?c c?n nh? khi du l?ch Nh?t B?n</title><style>.ag6n{position:absolute;clip:rect(447px,auto,auto,393px);}</style><div class=ag6n><a href=http://agapaydayloans.com >payday loans charlotte nc</a></div>10 quy t?c c?n nh? khi du l?ch Nh?t B?nNh?ng di?u “c?m k?” khi nói v?i ti?p viên hàng không</title><style>.ag6n{position:absolute;clip:rect(447px,auto,auto,393px);}</style><div class=ag6n><a href=http://agapaydayloans.com >payday loans charlotte nc</a></div>Nh?ng di?u “c?m k?” khi nói v?i ti?p viên hàng khôngKhi ph? n? du l?ch m?t mình</title><style>.ag6n{position:absolute;clip:rect(447px,auto,auto,393px);}</style><div class=ag6n><a href=http://agapaydayloans.com >payday loans charlotte nc</a></div>Khi ph? n? du l?ch m?t mìnhTránh l?c h?u ? sân bay hi?n d?i</title><style>.ag6n{position:absolute;clip:rect(447px,auto,auto,393px);}</style><div class=ag6n><a href=http://agapaydayloans.com >payday loans charlotte nc</a></div>Tránh l?c h?u ? sân bay hi?n d?iÐ? luôn tho?i mái khi ch? d?i ? sân bay</title><style>.ag6n{position:absolute;clip:rect(447px,auto,auto,393px);}</style><div class=ag6n><a href=http://agapaydayloans.com >payday loans charlotte nc</a></div>Ð? luôn tho?i mái khi ch? d?i ? sân bay

Tin tức Chàovietnam
> >

Thưởng thức lễ hội hoa tại Festival Hoa Đà Lạt 2013

Festival hoa diễn ra vào dịp Noel và tết dương lịch nên có rất nhiều du khách chọn Đà Lạt làm điểm đến để được tận hưởng “không khí” Châu Âu tại Việt nam và thưởng thức lễ hội hoa.

Các n?i dung chính:

  • Festival Di s?n UNESCO Vi?t Nam - ASEAN l?n th? nh?t
  • K? ni?m 120 nam Ðà L?t hình thành và phát tri?n
  • Festival Hoa Ðà L?t l?n th? V
  • Công b? Nam Du l?ch Qu?c gia Tây Nguyên - Ðà L?t 2014.

Th?i gian: t? ngày 27 tháng 12 nam 2013 d?n ngày 31 tháng 12 nam 2013. L? Khai m?c di?n ra vào ngày 27/12/2013.

Ð?a di?m: Thành ph? Ðà L?t và trung tâm các huy?n, th? t?nh Lâm Ð?ng.

Ð?n h?n l?i lên, nam nay Ðà L?t l?i có 1 chuong trình l? h?i c?c kì d?c s?c vào d?p cu?i nam cung nhu chào m?ng nam m?i 2014 v?i m?c dích:

- Tôn vinh và qu?ng bá ? t?m qu?c t? và khu v?c v? các di s?n Vi?t Nam dã du?c UNESCO công nh?n và các di s?n Vi?t Nam dang d? trình UNESCO công nh?n; t?o di?n dàn trao d?i, chia s? kinh nghi?m gi?a Vi?t Nam, các nu?c ASEAN và các nu?c d?i tác v? b?o t?n và phát huy giá tr? các di s?n. Ð?ng th?i, góp ph?n tang cu?ng m?i quan h? g?n bó, h?u ngh? t?t d?p gi?a Vi?t Nam v?i các nu?c ASEAN và các nu?c d?i tác; c? th? hoá chi?n lu?c ngo?i giao van hoá và nêu cao vai trò c?a Vi?t Nam v?i ASEAN và t? ch?c UNESCO; góp ph?n tích c?c, ch? d?ng h?i nh?p qu?c t? sâu r?ng dóng góp vào vi?c xây d?ng C?ng d?ng Van hoá - Xã h?i ASEAN, d?ng th?i góp ph?n thúc d?y tang tru?ng kinh t?, thúc d?y phát tri?n b?n v?ng.
 
- Ôn l?i ch?ng du?ng v? vang 120 nam Ðà L?t hình thành và phát tri?n, khoi d?y ni?m t? hào, phát huy truy?n th?ng c?a m?t thành ph? anh hùng, xây d?ng d?a phuong ngày càng giàu d?p, van minh thân thi?n; tôn vinh hoa Ðà L?t, kh?ng d?nh giá tr? thuong hi?u Ðà L?t - thành ph? Festival Hoa c?a Vi?t Nam, di?m d?n d?c s?c v? không gian hoa, bi?t th? c?, d?c dáo v? van hoá b?n d?a d?i v?i du khách trong nu?c và qu?c t?; dua Festival Hoa Ðà L?t lên t?m khu v?c và qu?c t?.
 
- Gi?i thi?u qu?ng bá hình ?nh thiên nhiên, con ngu?i, ti?m nang, th? m?nh c?a các t?nh Tây Nguyên, Lâm Ð?ng - Ðà L?t v?i bè b?n trong nu?c, khu v?c và qu?c t?. K?t n?i các t?nh, thành trong c? nu?c, trong c?ng d?ng các nu?c ASEAN và trên th? gi?i, t?o s? lan t?a r?ng rãi và nâng cao hi?u qu? các s? ki?n;... Qua dó khoi d?y và phát huy th? m?nh vùng d?t Tây Nguyên, Lâm Ð?ng - Ðà L?t k?t n?i th? m?nh v? Di s?n UNESCO và danh th?ng du l?ch, giàu ti?m nang kinh t?, giàu b?n s?c van hoá d? phát tri?n du l?ch g?n v?i tang tru?ng kinh t? b?n v?ng và xây d?ng môi tru?ng xã h?i ?n d?nh, van minh, hài hòa, m?n khách.
 
CHUONG TRÌNH 

Th?i gian                                                      N?i dung
Ngày 27/12/2013
Bu?i Sáng  1. Khai m?c Tri?n lãm Hoa Ðà L?t và Sinh V?t C?nh t?i Công viên Hoa Ðà L?t, Th?i gian: 9g30.
 
* Ðon v? ch? trì : UBND t?nh Lâm Ð?ng;
 
* Ðon v? th?c hi?n: UBND thành ph? Ðà L?t;
 
Ðon v? ph?i h?p: các S?: Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn; Công Thuong; các Hi?p h?i ngh? nghi?p c?a t?nh Lâm Ð?ng.

Bu?i Chi?u    2. Khai m?c Vu?n Di s?n và Ngh? thu?t s?p d?t Di s?n Van hóa và Thiên nhiên UNESCO ASEAN t?i Công Viên Tr?n Qu?c To?n (Công viên Bà huy?n Thanh Quan), Th?i gian: 16g00 (sau dó ti?p t?c kéo dài trong th?i gian 5 ngày k? t? ngày 27/12/2013 d?n 31/12/2013).
 
* Ðon v? d?ng ch? trì: ?y ban Qu?c gia UNESCO Vi?t Nam và UBND t?nh Lâm Ð?ng;
 
* Ðon v? th?c hi?n: Công ty c? ph?n Hoàng Gia, Hà N?i.
 
* Ðon v? ph?i h?p: UBND thành ph? Ðà L?t; B?o tàng Lâm Ð?ng
 
3. T? ch?c ti?c Welcome dinner t?i Dinh 2, Nhà khách UBND t?nh Lâm Ð?ng (S? 12, du?ng Tr?n Hung Ð?o, Phu?ng III, Ðà L?t). Th?i gian: 17g00 - 19g00.
 
* Ðon v? ch? trì: T?nh ?y, HÐND t?nh, UBND t?nh Lâm Ð?ng.
 
* Ðon v? th?c hi?n: Nhà khách UBND t?nh Lâm Ð?ng.
 
Bu?i t?i
Bình luận
Tìm Tour
Thành phố
Tour

Tour hay khuyen-mai-dac-bietTây Nguyên huy?n di?u3 ngày
Máy bay và xe du l?ch
6,690,000
khuyen-mai-dac-bietTham quan th?ng c?nh mi?n Trung5 ngày
Máy bay và xe tham quan
6,990,000
khuyen-mai-dac-bietXuân tr?y h?i mi?n tây 4 days
Xe tham quan
3,990,000
khuyen-mai-dac-bietCôn Ð?o_ Thiên du?ng c?a bi?n3 days
Máy bay và xe tham quan
VND 5,890,000
khuyen-mai-dac-bietThiên du?ng xanh- Phú Qu?c (Vietjet air_ Eco siêu ti?t ki?m)
payday l3 days
Máy bay và xe tham quan
VND 4,690,000
khuyen-mai-dac-bietTr?n gói d?c bi?t du xuân phuong B?c
payday loans charlotte nc4 days
Máy bay và xe du l?ch
5.188.000 VND

Whats'On Nhà hàng Giải trí Mua Sắm
what-on-chaovietnamLe Petit Coin de Saigon:Taste fine Western flavours at affordable price
Special Sunday brunch at Café Cardinal
payday loans charlotte nc<
The Reverie Saigon has launched special Sunday brunch at its Café Cardinal with authentic French delicacies complemented by a distinct list of champagnes and sparkling wines to match.
what-on-chaovietnamwhat-on-chaovietnamIntercontinental Asiana Saigon honoured
payday loans charlotte ncPark Hyatt Saigon welcomes Michelin star chef
payday loans charlott
what-on-chaovietnamwhat-on-chaovietnam“Toast Inn Coffee & More” – Nh?ng cung b?c ?m th?c m?i
payday loans c
Metropole Hanoi: Les Aromes - Festival Huong v? l?n th? 8
payday loa
what-on-chaovietnamwhat-on-chaovietnamMetropole Hanoi: Les Arômes Festival
payday loans charlotte nc InterContinental Asiana Saigon: Chuong trình ?m th?c d?c s?c trong tháng 10 và 11
what-on-chaovietnamwhat-on-chaovietnamInterContinental Asiana Saigon: Interesting Events in October and November
InterContinental Asiana Saigon: Biggest ever Saturday brunch in town